Ayuda

Natibker nga inbalikas ni Presidente Duterte a dina kayat nga adda Filipino a matay ti bisin bayat ti COVID-19 lockdown. Literal man wenno uray ania a panirigan, di kayat ni Apo DU30 nga adda ma-o-ngaw a kakailian gaput awan makan iti tunggal pamilia ti inaldaw bayat ti kuarantinas.

Daytoy ti gapuna a nagiwaras ti gobierno ti ayuda a kas ti taraon ken kuarta babaen ti Social Amelioration Program (SAP) kadagiti kualipikado a pampamilia nangnangruna kadagiti nakukurapay ken naawanan ti trabaho gapu ti pandemia lockdown.

Daksanggasat ta adu a kontrobersiya ti pinarnuay iti ayuda. Numan pay kasta, narway a benepisaryo ti immawat iti ayuda ngem nakapimpiman dagiti nailaksid gaput awan ti naganda iti listaan ti DSWD gapu iti nagduduma a rasones.

Inkari ti gobierno nga adda maikaddua nga ayuda a maiwaras para kadagiti napaidaman iti immuna a bansada ti ayuda.

Dakkel ti pammati iti kaadduan nga awan koman ti mailang-langi inton maiwaras daytoy sumaruno nga ayuda.

Ditoy Ilocos Norte, adu a reklamo seknan ti ayuda ti naiwarwaragawag iti radyo ken social media. No adda man maakusar, rumbeng laeng nga adda due process tapno maammuan ti kinapudno.

Segun ti DILG, adun a barangay officials ti nagduduma a paset ti pagilian pakairamanan ti sabsabali pay nga ahensia ti gobierno ti naidarumen ti kaso a criminal mainaig ti maipagarup nga irregularidad a panakaibunong ti ayuda. No adda mapaneknekan a nagbasol, gagangay a madusa. #