Panagturpos

Awan ti entablado a naarkosan. Awan ti seremonia. Awan ti panagmartsa. Awan ti naisangsangayan a sangaili (guest of honor and speaker). Awan ti dupudop a tatta-o (crowd). Simple laeng a panagturpos babaen iti online via internet wenno babaen iti house-to-house awarding ti diplomas, certificates, ken medals. Ti nasken, basta pormalidad nga adda makuna a panagturpos wenno graduation exercises dagiti estudiantes iti elementary, high school, ken college.

Dayta ti senaryo a naaramid, maar-aramid ken maaramidto pay laeng no panagturpos wenno graduation exercises iti pagsasaritaan bayat iti agtultuloy a pangta ti coronavirus 2019 (COVID-19) pandemya.

Ti rason, tapno mailiklik dagiti ubbing, nagannak ken mangisurssuro ti peggad a parnuayen iti pagbutbutngan a virus a nangkeltayen ti adu a biag ditoy pagiliantayo a Pilipinas ken iti sangalubongan.

Kas ehemplo, itoy a lawas, maysa a pribado nga high school ditoy sentro ti Laoag City ti nangkanselar ti plano a simple mobile graduation rites kas panag-ad-adnad kontra ti COVID-19 numan pay nainget ti panangsurot ti protocol a panagusar ti face masks, panang-obserbar ti social distancing ken hand sanitizing.

Dagiti nagannak ken guardians ti mismon a napan iti eskuela a nangala kadagiti diploma, medalya ken sertipiko dagiti annakda. Kalpasanna, pinag-unipormeda sada renitrato ida para personal a souvenir photos iti pamiliada ken mausar pay dagiti pictures da para iti yearbook dagiti graduates.

Ti laksid a naganus pay laeng ti panpanunot dagitoy nga ubbing, maawatanda ti rasones no pay a simple laeng ti panagturposda iti eskuela.

Ti sumaruno a karit, no kasano a sangnguen ti masakbayan, ita ta awan ti face-to-face classes no di ket pasigto nga online ken module teaching ti systema edukasyon. Ti biang dagiti nagturpos ti kolehio, awan pay laeng ti masnop a pagtrabahuan. Nagasat dagiti alibtak, Andingayentay, dagiti agkatangkatang.#