Susik iti lindero

(Iluko version) Kaanonto ngata a marisot a maminpinsan ti nabayagen a “boundary dispute” wenno susik iti lindero (boundary) iti nagbaetan ti dua nga ili iti Ilocos Norte–partikular ti Badoc ken Currimao.

Ti kaudian a damag, llamado ti Currimao ken dehado met ti Badoc kalpasan nga addan pangngeddeng ti Court of Appeals a nangtratar ti kaso, segun kenni Sanguniang Panglalawigan member Da Vinci Crisostomo. Kayatna a sawen, inamiris ken binigbig ti Court of Appeals ti argumento ti Currimao.

Tinawtawenen daytoy a kaso ta nagserbi pay ni SPm Crisostomo nga abogado ti Currimao idi haan a bokal isuna ti probinsya. Natratar ti kaso iti biang ti Sangguniang Panglalawigan, kalpasanna naipila iti Regional Trial Court dita Batac City ken naudi, idiay Court Appeals. Agpapada a pabor ti Currimao ti desisyonda.

Adda pay maudi pamuspusan ti Badoc tapno mabaliktad dagita a desisyon. Kapilitan nga agkamang dagiti taga-Badoc idiay Supreme Court, ti kangatuan a pangukoman a mangiyetnag ti pinal a pangngeddeng.

Iti ania man a susik iti lindero ti dua nga LGUs (Local Government Units), benepisio diay mangabag: lumawa nukua ti sakopna a daga (land area), umadu ti bilang iti botantesna (no adda man residentes ti barangay a matagamtamna), ken dumakkel pay ti pondo nga ited ti gobierno nasional, isu tay makunkuna nga IRA (Internal Revenue Allotment) share.#