Kalapaw tengnga’t Karayan Tabtabagan napintas a pagpiknikan iti Ilocos Norte

BANNA, Ilocos Norte, June 1 (PIA) – Iti likud dagiti napipintas a luglugar nga ipagpannakel ti Ilocos Norte a pagpasiaran, makita dagiti nangayed a kalkalapaw a naipatakder iti tengnga ti Karayan Tabtabagan iti ili a Banna.

Daytoy ti naawagan a “Tabtabagan River Cottage,” dati a Tabtabagan Floating Cottage, a masarakan agarup uppat a pulo a kilometro daya nga abagatan iti Siudad ti Laoag.

Naipasdek dagiti kalkalapaw, a naaramid ti kawayan ken pan-aw, idi napan a tawen numanpay “seasonal,” ngamin maikkat dagiti kalkalapaw sakbay ti panawen ti panagtutudo a mangrugi iti bulan ti Hunio. Maysa daytoy kadagiti naisangsangayan a proyekto dagiti lumugar ken opisiales ti Barangay Tabtabagan.

Kinuna ni Arcie Laguyo, agdama a kapitan ti barangay, naaramid daytoy a proyekto para iti pagsayaatan dagiti agindeg tapno saandan nga umadayo nga aggasto iti dakkel a kantidad ti kuarta para iti panaglinglingayda.

Iti bulan ti Nobiembre agingga ti Abril ti kapintasan a panangpasiar ti lugar gapu iti maipasungad a nalammiis, nalitnaw, nadalus ken presko a danum ti karayan. Napintas pay a pagraragsakan dagiti ubbing a paglalangoyan.

Innayun ni Kapitan Laguyo nga adu ti pagsayaatanna daytoy a proyekto.

Segun kenkuana napintas la ngaruden a pagpasiaran, nalag-an pay iti bulsa ngamin Php500.00 laeng ti renta ti maysa a kalapaw iti agmalem ken libre ti agdigos.

Kinunana pay a naitulong kadagiti proyekto ti tallo a grupo ti SANJERA iti barangayda ti nakolekta a renta dagiti kalkalapaw.

Maipalagip a mabigbig ti ili a Banna gapu kadagiti produkto dagiti lumugar a “Banna Rice Coffee” ken “Banana Chips;” ken ti umuna a “zipline” iti Ilocos Norte a naaw-awagan ti “Banna Zipline” iti Paraiso Park. (Freddie G. Lazaro/PIA – 1 Ilocos Norte/Rey Ann Agdinaoay, intern-MMSU)