Nangab-abak iti 2016 Brigada Eskwela Implementers, napadayawan idiay Ruiz Elementary School

Awan ti duadua a ti Ruiz Elementary School ti ili a Sarrat ti nangabak iti “exceptional category” iti benneg ti elementarya iti 2016 Brigada Eskwela Implementers.

Makita daytoy iti kinapintas ti eskwela a gubuay ti kinaurnos, kinadalus ken kinaberde ti aglawlaw.

Naisayangkat iti nasao nga eskwela ti pannakaipaay ti pammadayaw kadagiti nangabak iti 2016 Brigada Eskwela Implementers a nagbalinan ni Senior Sang. Panlalawigan Member Matthew Joseph Marcos Manotoc a kangrunaan a sangaili ken nagsarita.

Dagiti dadduma pay a nangabak iti benneg ti elementarya, kadagiti dadakkel nga eskuela, nangabak ti San Agustin Elementary School ken kadagiti babassit nga eskuela, nangabak met ti San Antonio Elementary School.

Kabayatanna, iti benneg ti sekondarya, iti “exceptional category”, inyalat ti Pinili National High School ti umuna a puesto, kadagiti dadakkel nga eskuela, nagun-od met ti Sta. Rosa National High School ti umuna a puesto idinto a kadagiti babassit nga eskuela ket nagun-ud ti Pallas Integrated School ti umuna a puesto.

Mainaig iti daytoy, binigbig ti school head ti Ruiz Elementary School a ni Mr. Jesse Juan a nakaisayangkatan ti awarding ti dakkel nga akem ti Parent Teacher Association iti balligi a nagun-od saan laeng a ti eskuela nga imatmatonanna ngem kadagiti amin nga eskuela a nangabak iti Brigada Eskwela ita a tawen 2016.

Naigiddan iti awarding ceremony ti 2016 Brigada Eskwela ti pannakapagsapata dagiti opisial ti PTA Federation ti Ilocos Norte nga indauluan ti presidente ti federasion a ni Engr. Efren Butay ken ti Bise Presidente a ni Mr. Joey Apostol, dati a kameng ti Sang. Bayan ti ili a Dingras. (PGIN – CMO)