Garlic tissue culture idiay Burgos, napintas ti resultana

Napintas ti resulta ti “garlic tissue culture” nga inyusuat a programa ti gobierno probinsial iti ili a Burgos, Ilocos Norte.

Daytoy ket kalpasan a pinadas dagiti mannalon ti nagmula iti daytoy babaen ti pannakaitukit nga immuna ti tissue cultured a bawang ken kalpasan ti tallo a bulan ket naimulan dagitoy iti kataltalonan.

Inpresentarda a mismo daytoy ken ni Gobernador Imee Marcos kabayatan ti Manang Imee’s Capitol Express Paspas Dur-as biag ti away.

Naragsakan met ti gobernador gapu ta nakitana ti nagbanagan ti eksperimento ti probinsia mainaig iti garlic tissue culture.

Segun ken ni Ronald Garanda iti barangay Paayas , Burgos , maysa kadagiti nagmula iti daytoy, nupay babassit ket awan ti nalpes kadagiti binukel.

Inlawlawagna nga insemilyada daytoy ken idi nagtubon, inyakarda iti lugar a dimmakkelanda agingga nga inapitda.

Inbunannagna a ti “tissue culture” ket awan dagiti eppesna no ikumpera kadagiti gagangay a bawang a kinagiddanna.

Kunana a bassit laeng ti inmulada gapu ta nangipadasanda laeng kas inyusuat nga eksperimento ti gobierno probinsial.

Innayonna a napinpintas nga amang ti “tissue culture” ngem ti gagangay a panagmula ti bawang. (PGIN – CMO)