Dati a kinabaknang ti daga, ipangruna ti Ilocos Norte a pasublien

LAOAG CITY, Setiembre 28 (PIA) – – Ipangruna ti gobierno ti Ilocos Norte a pasublien ti sigud a kinabaknang ti daga iti kabiitan a tiempo babaen ti pannaka – eksamen daytoy tapno maammuan ti rumbeng a ganagan a mayaplikar kadagiti maitukit a mula.

Segun kenni Edwin Cariño, mangidaulo ti Special Project for Development Office (SPDO), ti sobra a panagusar ti saan nga organiko nga abono ti maikagapu iti panagbaba ti ramen ti daga a kasapulan ti panagdakkel dagiti mula iti kataltalonan.

“Masapul a padur-asen ti kalidad ti daga iti kataltalonan ken pasublien ti dati nga estadona tapno umadu ti maapit,” kinunana.

Inlawlawagna a daytoy ti kangrunaan a panggep ti madama nga igangannuat ti gobierno ti Ilocos Norte a pannaka-eksamen ti daga iti intero a probinsia tapno maammuan ti kaadu ken umiso a klase ti abono nga iyaplikar dagiti mannalon kadagiti mulada iti kataltalonan.

Inbatadna a no maipasagepsep a naimbag daytoy banag kadagiti mannalon ken maipakat iti husto a tiempo ti panagabuno, manamnama nga umadu ti apit iti kataltalonana.

“Dakkel a tulong ti pannakaisubli ti kinabaknang ti daga tapno umadu ti maapit ken makissayan ti gastos ti panagtalon,” kinunana. (Freddie G. Lazaro/PIA- 1)