Currimao, immawat iti naruay a grasia kabayatan ti Capitol Express

Naibukbok ti naruay a tulong iti naisayangkat a Manang Imee’s Capitol Express idiay ili a Currimao.

Maibilang ditoy ti uppat a multi-cab, innem a kurong-kurong, dua nga aircon, maysa a sound system, videooke with kitchen show case. 25 ribu pito gasut a tilapia fingerlings, dua a tonelada a bin-i a bawang, 30 nga anteohos, dua a paris a saklay, high value crops ken foliar.

Dagitoy ket malaksid pay kadagiti nadumaduma a serbisio nga indanon ti gobierno probinsial iti nadakamat nga ili kangrunaanna iti medical ken dental services ken ti kaadda ti naimbitaran a kompanya babaen iti Public Employment Service Office wenno PESO a simmurot a mabalin a pagaplikaran dagiti agbirbiruk iti trabaho.

Segun ken ni Gobernador Imee Marcos, maisaysayangkat manen ti CapEx gapu ti kaadu dagiti Punong Barangay nga agkidkiddaw a maituloy kalpasan a naruay a kalugaranda ti agsasakit a gubuay ti panagbaliwbaliw ti panawen.

Mainaig iti daytoy, kas kadagiti kallabes a CapEx, kaadduan manen ti nanggundaway iti medical ken dental services.

Naammuan a nasursurok ngem dua gasut dagiti nagpakunsolta ken naipaayan iti libre nga agas.

Naragsakan met ti gobernador ta naruay dagiti nanggundaway iti serbisio nga indanon ti gobierno probinsial babaen iti CapEx idiay ili a Currimao. (PGIN – CMO)