Palarong Pamasko ti Laoag, nangrugin

Nangrugin ti pannakaisayangkat ti dua a bulan a Palarong Pamasko iti Ciudad ti Laoag.

Kas panglukat ti nadakamat nga aktibidad, naangay ti parade itay laeng nasapsapa a gundaway nu sadinnu a nangrugi iti abagatan a paset ti Laoag City Hall, sango iti DBP.

Kuna ni Hipolito Salva, sports coordinator iti Gobierno ti ciudad ti Laoag, a kalpasan na iti parada ket naangay ti Program iti mismo nga Aurora Park Ken maisayangkat ti Initial game iti INNHS Gymnasium.

Dinawat met ni Salva ti pannakikooperar dagiti umili nga umay agbuyan tu iti INNHS, agsipudta naiyakar ti venue dagiti ay-ayam manipud iti Basketball Court iti Laoag City hall.

Naamwan, a basketball ken volleyball ti kangrunaan a paglalabanan dagiti brgy teams ken agencies idin tu nga badminton, table tennis basketball ken volleyball met ti inter-office.

Addaan 62 teams manipud kadagiti participating baranggays, 21 teams manipud iti grupo dagiti tricycle drivers, ken agarup 10 teams manipud kadagiti ahensiya.

Innayun ni Salva, nga addan tu draw lots amin a categories, tapno maamwan dan nu ana a game ken bracket da, ngem imbaga na nga agipost dan tu met ti schedule tallo aldaw sakbay ti scheduled game dagiti nadakamat a teams. (Laoag City Public Information Office)