Malaglagip Ka, Ditoy Rabaw ti Kadaratan

ni Mildred Caoaing Sagban
Ilocos Sur (OFW of Dubai)

Mano a tawen a data ti nagkadkadua
Adun a rigat ti dinalyasat panagpagayam ta
Namin-adun a gundaway panagsina ti kapanunutan ta
Ngem sakbay ilelennek ti init datanton ti nagkapya

In-inut a nagtinnag binulong ti kalendaryo
Saanen a magawidan ti inta panaginnadayo
Luak ti nagtedted nariknak panaas
barukong ko
“Agan-an-anad gayyem ko”
naudi a balikas mu

Inmaddangak ngarud, sumaruno a palidang ti biag
Numan pay narigat,masapul nga anusak
Rabaw Ti Kadaratan,nakigasanggasatak
Illemmeng ko ni iliw tapno laeng liday ti malapdak…

Ditoy ayan ko a kadaratan adu ti napadasak
Adu ti napaliiw ko ken adu pay naammuak
Pay-od ti tao ditoy,nasakit iti agong no dumuprak
No maminsan maulawak,adda pay
gundaway nga agsarwaak…

Ngem ti apresiyarek la unay ket dagiti pulis nga agkaraiwara
Naglaing da nga agsita kapulian
da man wenno bisita
Ket no sika nagbasol ka,ipakat da
a dagus ti linteg da
Idiay opisina kayo nga agsarita,awan pinasuksukan ti kuarta..

Malaglagip nak ngata met kadagitoy a kanito
No agpakitaak ngata kenka,mailasin nakto?
Sapay ti gundaway ta patgan na ti dawat ko
Agkitatanto pay koma sakbay ti lubong agngudo…