Maka-Dios nga ordinansya

(Iluko version) Naisangsangayan ti maysa a draft ordinance iti Barangay Pipias, Bacarra, Ilocos Norte seknan ti nangina nga aldaw iti Domingo.

Segun ti sagudayen ti nasa-o a proposed ordinance a pinotar ti awtorna a ni Kagawad Emilio Visaya, kalikagumna a maiparit koma kadagiti kabarangayyanna a mannalon ti panagtrabahoda ti taltalon no madanonan ti aldaw ti Domingo kas maiyannatop ti maika-4 kadagiti Sangapulo a Bilin iti Dios (Ten Commandments of God) a kunana ti English: “Remember the Sabbath Day, To Keep It Holy”. Ti Sabbath Day isu ti maika-7 nga aldaw ti makalawas nga isu ti Domingo.

Sagudayen pay ti draft ordinance nga adda koma multa a maipataw kadagiti mannalon nga agsalungasing. Nadagsen a panunoten no adda multa, ngamin napateg ti tunggal sentimo kadagiti piman a mannalon.

Napintas ti gagem ti nasa-o a proposed barangay ordinance agsipud ta maka-Dios para kadagiti naruay a pada a Kristiano dita ili iti Bacarra. Eye opener pay iti sapasap a sektor iti trabahador.

Ngem adda tumpuar a lapped kontra ti gannuat. Ngamin haan nga agpapada ti relihion ken pammati dagiti tattao. Adda relihion a Sabado ti ibilangna a nangina nga aldaw. Adda relihion a Huebes ken Domingo ti naituding a panagturongda ti kapilyada. Ken dadduma pay a maisiasi a pammati.

Bassit ti tiansana a pumasa ti proposed ordinance uray ti barangay council level pay laeng, nangnangruna manen iti municipal council.
Di bumurong a kontraen ti mayorya a kameng iti barangay council ken municipal council ti gannuat. Ngamin dida kayat a mapagura dagiti political leaders ken supporters da a naruay kadakuada ket pasig a napeklan a mannalon.

No kas pagarigan haan nga agballigi ti gannuat ni apo Kagawad Visaya, awan koma ti panagluksaw. Ti nasken, adda maysa a councilman a kas kenkuana a maka-Dios a nangipalagip ti kinapateg ken kinasaggrado ti aldaw iti Domingo, nailatang nga aldaw iti panaginana para ken ni Apo a Namarsua kadatayo.#

 

Photos courtesy of manilatimes.net & galleryhip.com