FOI

(ILUKO VERSION)

Date published: November 27-December 3, 2017

Tunggal umili, kayatna nga adda panagsalagasag (transparency) ti amin a transaksyon iti gobierno lokal kalpasan a pinirmaan ni Presidente Duterte ti Freedom of Information (FOI) para iti executive branch idi napalabas a tawen 2016.
No adda kakaalibtakan a Local Government Units seknan ti implementasyon ti FOI, ti City Government of Laoag (CGL) ti kaunaan amin iti entero a Pilipinas a mangipakat ti Freedom of Information ordinance, segun iti press statement ti principal author a ni Sangguniang Panglalawigan member RB Ablan.
Itan ta naputaren ti FOI Manual para ti implementing rules and regulations babaen ti sibubukel a City Council nga idadauluan ni Bise Mayor Michael Fariñas ken inaprobaran ni Mayora Chevylle Fariñas, nawayan ti siasinno man nga umili iti pormal nga agkiddaw ti kopya iti napateg nga inpormasyon, dokumento wenno papeles, etcetera a kayatna a gun-oden ti ania man a maseknan nga opisina iti City Government of Laoag.
Adda proseso a masurot sakbay a mapatgan ti kiddaw. Ti adatna, mabalin a haan a maited ti kiddaw no adda rason ti maysa a maseknan a departamento a mang-reject. Numan pay kasta, mabalin ti ag-apela iti napusgan a Komite tapno maadal ti kiddaw.
Nabayag a tiempo nga inlabanda idiay Congreso nga adda koma FOI Act ti Pilipinas ngem kinontra dagiti adu a pwersa gapu ti nagduduma a rason.
Babaen ti FOI Act, manamnama itan ti pudpudno a panagsalagasag (transparency) ken partisipasyon dagiti umili iti panakagammulo ti transaksyon iti gobierno, nasional man wenno lokal.
Iti ababa a panna-o, maliklikanen dagiti sekreto nga aramid kas ti panagkunniber ken panaggundaway a tubeng iti panagdur-as ti sapasap nga ili ken umili.#