Tiempo iti rabii a matarimaan ti Gilbert Bridge

Editorial LogoMatuloyto a matarimaan ti daanen a Laoag Gilbert Bridge ngem haanen a masurot ti immuna a plano nga agsinnublat koma a mapaserraan ti akindaya ken akinlaud a lane iti rangtay bayat a matartarimaan ti rangtay nga agmalmalem ken aginaldaw.

Gapu ti nasirmata a parikut iti trapiko dita rangtay no masurot ti immuna a plano, naibabawi ti public advisory a naiyetnag idi lawasna pakaseknan ti rangtay. Kalapasan a nagtataripnong da DPWH first district engineer Nestor Pasion, provincial engineering consultant Charito Julian, OIC city engineer Roy Tomas ken ti contractor iti proyekto, binalabalada nga adaptarenda daytoy sumaganad a baro sistema ngem kasapulan nga aprobaran dagiti nangatngato a turayen:
Manipud alas-siete iti rabii aginggat alas-tres iti parbangon ti panagtarimaanda laeng iti maysa a lane dita rabaw iti rangtay no tiempo nga haanen nga agdudupodop ti luglugan nga agdaliasat a sumrek ken rummuar ti puseg iti Laoag City.

Haandan nga agbakbak ngem agusarda ti natibker nga epoxy a mangsullat kadagiti paset ti rabaw iti rangtay nga adda gennana wenno adda crack na. Alisto kano a tumangken ti maipakat nga epoxy sakbay a malukatan manen ti maseknan a lane iti oras iti alas-6 iti bigat tapno mausar dagiti motorista nga agdalliasat dita rangtay. Mabalakadan dagiti dadakkel a luglugan nga usarenda ti Sarrat Bridge no sumrek ken rummuarda ti sentro iti Laoag City.
Awan pay ti masnop a petsa ti rugi iti repair work ti nasao a rabaw iti rangtay. Naimbag ta haan a natuloy diay immuna a plano. Segurado a narikot koma ti trapiko dita rangtay. Kakaasi koma dagiti estudiantes a sumrek ti pagadalan, dagiti empleados a mangopisina ken sapasap a motorista ken biahero a dumalliasat ti Gilbert Bridge. Ita pay laeng, makaangesen ti nalukay iti kaadduan. Awanen ti danag trapiko no night-time repair work ti agtuloy.#