Ramramit kontra uram, agkurkurang

Inaklon ni Laoag Mayor Chevylle Fariñas nga adda pay pagkurkurangan a ramramit ti city fire department ti syudad nga usaren no kasta nga adda rumsua nga uram ditoy luglugar tayo. Di unay inbinsabinsa ni mayora dagitoy a pagkukurangan ti city Bureau of Fire Protection bayat ti press interview.

Timpuar ti reaction ti mayora kalpasan ti napasamak a dakkel nga uram dita Gen. Segundo Avenue (Bacarra Road), Laoag City idi bigat ti Mierkoles, May 6,2015. Dinayawna ti alisto a panagresponde dagiti kameng ti BFP, PNP ken city disaster risk reduction management. Kasla “inferno” ti buya ti gil-ayab a nangpadapo ti nalawa a bodega ti Motion Hardware. Iti unos ti nasurok a maysa nga oras, linamot ti apoy dagiti nagduduma a flammable materials pakairamanan ti linatlata a pinta, acytelene tanks ken dadduma pay a gameng ti nasa-o nga hardware warehouse.

Narub-robrob pay koma ti uram no saan nga insigida a nairuar dagiti kinarkarton a pinta ken tangke iti pagwelding. Nagasat dagiti pribado a balbalay iti asideg ti nasa-o a bodega agsipud ta nangato ti concrete fire wall a nangsangga ti panagwaras iti apoy ken biggang a mabalin koma nga nangsilmot ti puor kadagiti pagtaengan dita a lugar.

Aksidente ti uram, kuna ni city fire marshal Bonifacio Sacatrapos. Adda nagwelding iti ngatuen ti pasdek bayat ti repair work iti uneg ti bodega. Nalabit, adda nagparsiak a biggang ti welding rod ket nagdisso iti baba nga ayan dagiti flammable materials. Ditan a rimsua ti umatipokpok nga apoy ken nakangisngisit nga asok a nagbalkot ti tangatang dita a lugar.

Saludaran tayo dagiti alibtak a bombero ti BFP ti Laoag ken kabangibang nga ili pakairaman ti CAAP’s Laoag International Airport ta napartak ti panag-responde da apaman a naitimbre kadakuada ti uram. Pagyamanan tay ken apo Dios, awan ti natay ken nadangran.#