Paan-anawa

Apaman a timmapog ti petsa Pebrero 9, 2016 a panagrugi ti kampania dagiti kandidatos a para presidente, bise presidente, senadores ken partylists, kasla u-ong a managadu ti narway a tarpaulins, posters, streamers ken dadduma pay a materiales pampolitika ti timma-ud iti aglawlaw.
Ti makadakes, paan-anawa dagiti disipulos dagiti kandidatos ngamin saanda sursuroten ti paglintegan nga inyetnag ti Comelec. Adda dagiti naituding a common poster areas a pakaipaskilan ti campaign materials ngem haan met a masursurot.

Nalabit haan a nakem dagiti mismo a kandidatos ti kastoy nga ar-aramiden dagiti disipulosda. Uray no adu a pammagbaga no natangken met ti uloda, awan latta ti nasayaat nga aramid.

Di bumurong a kastoy to met ti mapasamak inton mangrugi ti kampania dagiti kandidatos para lokal inton Marso 26,2016. Sigurado a nakarkaronto pay ti panaglabsing nga aramiden dagiti paspasurotda a natudingan nga agipaskil ti posters, tarpaulins, streamers ken dadduma pay a propaganda materials.

Napaneknekanen ti naglablabas nga eleksion a kastoy ti napaspasamak a panaglabsing iti Comelec rules. Ngem awan met nadusa a kandidato, nagabak man wenno naabak.
Iti ababa a panna-o, kasla normal a paseten iti basingkawel iti politika ti kastoy a panaglabsing. Nakakaasi piman dagiti “Operation Baklas” workers ken volunteers a taga-akas, taga-likkab ken taga-kuskos kadagiti pader kadagitoy nga illegal propaganda materials a ti gagemda ket maipakat ti linteg ken maisimpa ti kina-urnos iti aglawlaw.#12661876_951402901622066_7320065631474471972_n