Operation Isem

Date of Publication: November 6-12, 2017

(ILUKO VERSION) Ballaigi ti Operation Isem nga insayangkat ti Rotary Club of Laoag City-Ilocos Norte chapter babaen ti pannulong dagiti doctors a kakailiantayo a naggapu idiay America ken ditoy bukodtayo a lugar.

Pinnulo a pasyente nga addaan ti rangkap a gusing (cleft lip and cleft palate) ti pinuntirya ti Operation Smile (Isem) a naisayangkat dita Gov. Roque Ablan Sr. Memorial Hospital, Laoag City idi Mierkoles, Nob. 8, 2017.

Haan a pudno ti ini-ugma a pammati nga agsagaba ti maysa a maladaga iti rangkap a gusing gapu ta subsob iti koneho wenno rabbit ti nagginawan ti ina bayad iti panagsikogna.

Segun kadagiti eksperto medical, agsagaba ti rangkap a gusing ti maysa a maipasngay a maladaga gapu ti liway iti masikog nga ina kas koma ti panagtomtomar iti pills, droga, panagsigarilyo, panaginom ti arak, addaan ti sakit a diabetes, sobra a kinalukmeg, kinakurang iti bitamina ken haan a nagpa-check up iti doktor.

Napintas ti Operation Smile a gannuat ti Rotary Club ta adu nga ubbing nga addaan ti cleft lip ken cleft palate ti natulongan, nangnangruna dagiti kameng ti nakurapay a pamilia.

Libre ti panaka-operarda, agas ken dadduma pay a tulong pinansial. Nadagsen ngamin ti gastos no pribado a doktor ti papanan ta umabot ti P30,000 agpangato ti kuarta a kasapulan.

Idi ngo-ngo iti panagsa-o ti pasyente, ngem gapu ti Operation Smile iti Rotary Club, normal-len ti panagbalikasna a buyogan ti nasam-it nga isem a naipaidam kenkuana gapu ti rangkap a dina nagay-ayatan.#