Nalinak iti Eleksion 2016

Awan ti nakaro a riribok. Awan ti pinnatay ken panagdangran. Awan ti kinnigtotan. Awan ti sinnuitikan ken dadduma pay a klase iti maikanniwas nga aramid seknan iti panagpipili.

Dayta ti sapasap a pakailadawan nga eksena iti May 9, 2016 eleksion ditoy Ilocos Norte. Adu ti sayangguseng maipapan ti panaggatang ti botos ngem awan met ti pammaneknek. No adda man preba kas pagarigan, korte laeng ti manghusgar.

Kayatna a sawen nga epektibo ti sistema seguridad nga impakat ti Ilocos Norte Police Provincial Office babaen ti liderato ni Senior Supt. Jose Melencio Nartatez Jr. Adu a tiempo sakbay ti eleksion, nagsagsaganan ti kapolisan para ti SAFE (Secure and Fair Election). Ti resultana, nalinak nga eleksion.

Di mailibak nga agpaspasanaang dagiti naabak a kandidatos. Di dagus nga agmawmaw dayta a rikna agsipud ta natoral laeng para ti maysa a normal a tao. Adda dagiti mayat ti insigida a rekonsilasyon. Adda met dagiti al-alaenda pay laeng ti bueloda a makikappia. Iti nasken tapno mapadur-as ti ili ken ti kasasaad dagiti umili: Timpuyog.#Editorial Logo