KRIMEN

Editorial Logo

Date published: April 17-23, 2017

KRIMEN

Awanen ti pilpilyen nga aldaw dagiti kriminal nga agisayangkat ti dakes nga aramid. Uray no nangina nga aldaw a kas ti Semana Santa, saandan a palabsen.

Segun kenni Koronel Jose Nartatez, pangulo iti kapolisan ditoy Ilocos Norte, tallo a bayolente nga insidente ti napasamak ditoy probinsya itay napalabas a nangina nga aldaw, partikular ti kaso iti pammaltog idiay Vintar, Marcos town ken Nueva Era.

Kunaentayo a daytoy tallo a krimen ti nangmulit ti nasagraduan a panangngilin ti Semana Santa itay naglabas a lawas ditoy Ilocos Norte. Awan kadin ti panagbuteng iti Dios dagitoy a tattao nga agaramid ti krimen? Nalabit napalaus a gura, apal, susik ken panagibales ti rason no apay a naaramidda ti krimen.

Ditoy a sumrek ti bileg ti pammati iti Dios.

Ti tao, narukop ken nalaka a masulisog iti kinadakes. Numan pay kasta, maudi ti panagbabawi.

Kaadduanna kadagiti balud agraman dagiti naikarsel ditoy Ilocos Norte provincial jail, BJMP-Laoag-Batac ken idiay New Bilibid prison ket annogotenda a nasursuroda ti agbabawi kadagiti naaramidda a krimen kalpasan a naiyasidegda iti Dios babaen kadagiti nagduduma a religious missionaries a nangtartarabay kadakuada bayat nga addada ti uneg iti pagbaludan.#