District Hospital idi, RHU itan

rhuNakas-ang a damag ti panaka-ibaba ti kategoria ti Tamdagan District Hospital (TDH) a kas maysa laengen a Rural Health Unit babaen ti pammilin ti Department of Health. Itay nabiit, kinilatis dagiti DOH Evaluators Team ti nasa-o a District Hospital ket natakkuatanda a saanen a kualipikado daytoy a maibilang a DH ngem ketdi RHU laengen agsipudta awan met ti makunkuna a “lying-in patients” ngem kaadduanna laeng ket “outgoing patients”. Pinaneknekan daytoy a report babaen kada Provincial Health consultant Dr. Juanito Chua ken bokal Dr. Rogelio Balbag, chair ti komite iti salun-at.

Addaan met TDH ti resident doktorna, nurses ken midwife kasta pay narway nga ag-agas ken ramramit ngem kaskasdi a dagiti addaan ti sakit kaykayatda ti agpaagas ditoy GRASMHospital, LCGHospital, MMMHospital idiay Batac City ken dadduma pay a pribado nga ospital. Karbengan met ketdi ti siasinno man a tao ti agpili ti kayatna a pagpaagasan ti sakitna. Isu nga awan ti pinnilitan.

Kas backgrounder, maysa a nasulinek ken ala-montañosa ti Brgy. Tamdagan a sakop ti Surong Valley idiay Vintar, Ilocos Norte. No sobraan ti mangdeskriber ti lugar kasla adayo iti sibilisasion. Numan pay kasta, dagiti tattao nga agnaed adun kadakuada ti de-adal ken propesional.

Idi arinunos ti tawen 1986, damo dagiti natured (tallo laeng ti nagbulontaryo) a taga-media ti nagturong dita a lengleng a lugar a makunkuna a Tamdagan ken Isic-isic babaen ti isusorotda iti bunggoy Pulong-Pulong pro-poor program daydi nag-OIC Gobernador Castor Raval. Nakabutbuteng idi ti sumrek ken agdaliasat dita a lugar kadaydi a tiempo agsipud ta panawen ti kinarungsot dagiti rebelde a New People’s Army, ti makunkuna nga armada ti makannigid a Partido Komunista ditoy pagilian a Pilipinas.#