DFA Ilocos, umakarton ti opisinana?

Gapu ti narway a reklamo dagiti aginaldaw nga agpa-passport nga umili kas koma ti nakaro a kinapudot ti lugar a pagpilaan ti opisina iti Department of Foreign Affairs ditoy Ilocos Region partikular dita San Fernando City, La Union, adda plano a maiyakarton ti opisinana iti maysa a dakkel a “mall” dita met laeng nasa-o a syudad.

Idi koma pay punganay a timma-ud ti mall. Napaut a panawen a nagtutuok ti pudot ken diskomportable dagiti pada nga Ilocanos no kasta nga agpa-passportda dita DFA Ilocos. Nabayagen nga agrekrelamo dagiti agpa-passport a kakailian a makipilpila dita DFA La Union ngem maipagarup haan nga ipangpangag dagiti maseknan nga ahensia iti gobierno.

No ditay mariro, pribado sa ngamin a pasdek ti agdama ita a pangopisinaan ti DFA Ilocos. Kayatna a sawen nga agup-upa laeng ti DFA dita a disso? Kastoy ti plastarna: Dagiti opisiales ken empleados iti DFA a mangopisina dita iti inaldaw ket agyanda ti uneg iti air-conditioned room bayat a tamtamingenda dagiti aplikasyon para passport.

Dagiti met piman nga aplikantes, agurayda ken makipilada ti ruar iti opisina. (Dagiti senior citizens haandan a makipila pay). Nadaga-ang ti disso a pagpilaan. Adda piman sumagmamano a bentilador ngem haan a makaanay gapu ti reprep iti tattao. Segun kadagiti kritiko, maipagarup a narugit kano ti disso agraman ti rest room na parnuay ti kaawanan disiplina dagiti tattao. Kasta met a mababalaw latta ti management. No pudno ti paliiw dagiti kritiko, nakurang ngarud ti cleanliness ken maintenance ti lugar.

Sapay koma ta maipatungpal ti plano a maiyakar ti opisina iti DFA Ilocos iti maysa a mall tapno kasta aggibos metten ti kalbaryo dagiti narway a kliente a passport applicants iti DFA Ilocos. Kitaenyo dita DFA Baguio. Nalamiis la ngaruden ti Baguio City ngem kaskasdi nga uneg iti mall ti ayan ti opisina iti DFA a pag-passport tan dagiti taga-Cordillera ken sapasap nga umili ditoy Amianan.#