Bucarot: Sakop ti Ilocos Norte wenno kukua kadi ti Apayao?

Napintas ti singasing ti maysa a bokal itay nabiit a maisubli koma manen ti gagangay nga “out-of-town (OOT)sessions” a dati nga inar-aramid idi ti Sangguniang Panglalawigan ti Ilocos Norte. Adu’t pagsayaatanna daytoy ta maiyasideg ti Hunta Probinsial kadagiti umili nangnangruna kadagiti agnaed ti nasusulinek a lugar.

Kas ti naglabas a tawtawen nga “out-of-town (OOT) sessions ti SP, mangngegan a mismo dagiti umili no kasano a matratar dagiti nasken nga agenda nga ikalendario iti Hunta Probinsial.

abalin a nadakulap idin da Appo a taga-away dagitoy nga bobokales agraman da Gobernador ken Bise Gobernador idi tiempo ti naglabas a panagkakampania ti eleksion. Ngem babaen ti OOT session (no kas pagarigan agtuloy), agsasarangda manen iti ragup ken maymaysa a tilla-ong a mangtaming kadagiti naruay a parparikut dagiti taga-away.

Insingasing ni Apo Bokal nga ti umuna a lugar a paka-angayan ti OOT session ket idiay koma ranged ti banbantay idiay Bucarot ti ili nga Adams, Ilocos Norte. Ngamin, di pay narissot ti nabayagen a “Bucarot boundary land dispute”. Segun ti media report, natibker iti pammati ti Probinsia ti Apayao a kukuana ti nasao a Bucarot ta paset kano ti ili a Calanasan, Apayao. Kontra-en met ti Probinsia ti Ilocos Norte a nagkunaanna a nabayagen a sakop ti ili nga Adams, Ilocos Norte ti nasao a Bucarot. Atiddog a proseso ti legalidad ti masurot no asinno kadagitoy dua a probinsia ti pudpudno nga agtagikua ti Bucarot.

Apay, ania ngamin aya ti gameng dayta a Bucarot nga adda iti deppaarna ti montaniosa. Naaweng ti sayangguseng a nabaknang kano ti balitok ti nasa-o a lugar sabali pay dagiti naitalemeng a rekorsos naturales na. Nasken ngarud a rissoten ti gobierno babaen ti nainkappiaan a wagas daytoy agdama a susik ti territorial ownership iti Bucarot tapno kasta no asinno man ti legal nga akin-sakup dayta a lugar isu koma ti agpannuray. No boundary land dispute ti pagsasaritaan, Korte wenno husgado ti pangnamnamaan. (jun r. guiang) #