Appo a politiko, ania met ti platapormayo?

Editorial LogoManipud nangrugi nga agrikusrikos dagiti luglugan dagiti appo a kandidatos lokal a nakamuntaran ti tarpaulin da ken ti naringgor a sound system da, madlaw a pasig a political jingles ti mangmangngeg. Kaadduanna a kanta ken boses a mangngeg ket ibagbagada laeng a ni kastoy a kandidato ket naanos, nalaing, managtulong, mapagtalkan, maka-Dios, maka-tao ken dadduma pay a makaay-ayo ken nasam-it a balikas.

Ti ur-urayen dagiti botantes a denggen kadagiti agkamkampania a politikos usar ti “mobile sound system taped-recorded voice clips” ket no ania met ti platapormada iti gobierno a pagsayaatan ti sapasap nga umili. No pailayon a kandidatos, ibagada koma met no ania dagiti napintas a nagapuananda iti naglabas a tallo a tawen a panagturayda wenno panagserbida iti gobierno a nangsuelo kadakuada usar ti kuarta a buis dagiti tattao. Dagita koma pay ti imalditda iti pulyetos nga iwarwarasda kadagiti barbarangay.

Saan nga amin a botantes ket magaget nga agturong ken agdengngeg kadagiti maudin a miting de avance. No idiay ton a tilla-ong ti pangiwarwaran dagiti kandidatos ti platapormada, bassit to laengen a botantes ti makangngeg.

Bassit ti tiempo a nabatbati sakbay ti Mayo 9 a panagpipili. Baliwan koma dagiti appo a politikos ti istiloda nga agkampanya basar ti singasingmi tapno kasta ammo dagiti botantes no asinno ti pilienda a mangituray kadakuada ken ti sapasap nga umili iti sumaruno a tallo a tawen.#