PANAGBALLOG

July 9, 2017 Ilocos Sentinel 0

Napaneknekan nga adda latta dagiti ubbing a nalaing wenno nairuam nga agballog bayat ti tiempo ti panagkaklase iti pagadalan. Kas iti napasamak idiay Solsona, Ilocos Norte a nakatilliwan ti uppat […]

Ex-convict hangs self

July 5, 2017 Ilocos Sentinel 0

SARRAT, Ilocos Norte, July 3–An ex-convict and construction worker, 43, allegedly committed suicide by hanging himself at his residence here. A housemate saw the victim hanging lifeless at their kitchen […]