Naluktanen ti Sta. Magdalena Bridge idiay Sarrat town

Napalaus ti ragsak dagiti umili nga agnaed kadagiti uppat a barangay iti umabagatan a paset ti Sarrat kalpasan nga indauluan ni Gob. Imee R. Marcos ti pannakalukat ti rangtay iti nadakamat a lugar.

Ti uppat a pulo a metro a rangtay ti Sta. Magdalena ket narugian a naipasdek uppat a bulanen ti napalabas ken pormal a nalukatan idi Biernes, Julio 18, 2014.

Ti proyekto ket pinunduan ti gobierno nasional iti nasurok nga uppat a pulo a million a pisos ken impatungpal ti Department of Public Works and Highways 2nd Engineering District babaen iti Project Engineer a ni Engr. Elmer Alfaras.

Ti rangtay nga agatiddog iti 40 a metros ket paset ti provincial road ken nakabusbusan iti nasurok nga uppat a pulo a million a pisos.

Dagiti kangrunaan a mabenepisiaran ket dagiti residente ti Barangay 13, 14, 15 ken 16 iti Sarrat ken mabalin pay a pagnaan a kumamang iti Barangay Camandingan iti Siudad ti Batac.

Dinayaw met ti gobernador ti kinapintas ti rangtay gapu ta dagiti dadduma a naaramat a materiales ket naggapu pay idiay Paris, pagilian a Fransia ken makita ti kinatibker dagiti naikapet a landok ken dadduma pay a partes.

Indanon met dagiti agtuturay iti ili babaen ti panangidaulo ni Mayor Edito Balintona ti napalaus a panagyamanda ken ni Gob. Marcos gapu ta no awan isuna, nalabit nga awan ti napintas a rangtay iti lugarda.

Kinuna da Brgy. Captains Jonathan Basilio, Nelson Ballesteros ken Evangelina Ucol a dakkel a tulong ti kaadda ti rangtay gapu ta daytoy ti pagdalyasatan dagiti agnaed iti uppat a barangay iti ili ti Sarrat kasta met iti Siudad ti Batac.

Kinuda pay dagiti tallo a kapitanes nga al-alisto ken saandan a marigatan nga agibiahe kadagiti bukodda a produkto gapu ta saaandan a kasapulan a bumallasiw iti ruburob a waig.

Kasta pay nga indanon dagiti kapitanes ti napalaus a panagyamanda ken ni Gob. Marcos gapu iti panangidariragna ti pannakaipasdek ti rangtay iti gobierno nasional.

“No saan a gapu iti gobernador, nalabit nga awan pay ti rangtay ditoy,” kinuna dagiti kapitanes.—PGIN-CMO