Asawa ti OFW, nagbekkel

LAOAG CITY (Feb. 4) – Awanan ti anges ti maysa lalaki a maatap a nagbekkel iti uneg ti balayda idi makita dagiti kameng ti pamilya na, segun ti polisia.
Binigbig dagiti imbestigator ti PNP a biktima ket isu ni Oscar Salvador, 51, naasawan ken residente iti Brgy. Gabu Norte ti ciudad ti Laoag.
Naammuan nga ti karabian ti maatap panag-suicide ket adda ti saan da a nagkinnaawatan iti asawa na a kasangsangpet na laeng manipud idiay ballasiw taaw.